Credit Information Center - Trang chủ
 
 
 
Vay trả nợ nước ngoài
Chương trình khai báo Quản lý & sử dụng CSDL Vay và trả nợ nước ngoài
Thông tư 03/2013/TT-NHNN

Trang chủ
Ngôn ngữ:
 
Số liệu quý 2/2015

THÔNG BÁO

CIC đã cung cấp sản phẩm R18 nhóm nợ cao nhất tại TCTD khác số liệu quý 2/2015.

Đề nghị các TCTD vào khai thác thông tin
CV V/v thực hiện phân loại nhóm nợ
Công văn số 5057/NHNN-TTGSNH V/v thực hiện phân loại nhóm nợ theo Thông tư 02/2013/TT-NHNN (tải tệp tin)
Thông báo về sản phẩm R19

THÔNG BÁO

Để hỗ trợ các TCTD trong quá trình quản lý khách hàng và thực hiện phân loại nợ  theo TT02, CIC sẽ cung cấp MIỄN PHÍ HÀNG THÁNG sản phẩm R19Thay đổi nhóm nợ cao nhất tại TCTD khác”(*) trên web. Đề nghị các TCTD đăng nhập theo user đã đăng ký đối với Sản phẩm R18 “Nhóm nợ cao nhất tại TCTD khác” để khai thác Sản phẩm mới này.

R19 bắt đầu được cung cấp lần đầu theo số liệu 31/5/2015.

Trân trọng.

(*)SP R19 Cung cấp cho TCTD thông tin về các khách hàng có nhóm nợ cao nhất tại TCTD khác thời điểm cuối quý trước nhưng đến các tháng trong quý tiếp theo có biến động xuống nhóm nợ thấp hơn hoặc hết dư nợ tại TCTD có nhóm nợ cao nhất đó.

 
 
Mọi thắc mắc trong quá trình hỏi tin, xin liên hệ Phòng Hỗ trợ khách hàng: 04.33119218; Phòng cấp tin thể nhân miền Bắc điện thoại: 04.33511705, 04.33824411, 04.33553915, Phòng cấp tin thể nhân miền Nam điện thoại: 04.33553995, 04.33519886; Phòng cấp tin doanh nghiệp điện thoại: 04. 33119423, 04.33119424