Credit Information Center - Trang chủ
 
 
 
Vay trả nợ nước ngoài
Chương trình khai báo Quản lý & sử dụng CSDL Vay và trả nợ nước ngoài
Thông tư 03/2013/TT-NHNN

Thông tư 31/2013/TT-NHNN

Phần mềm Báo cáo thống kê theo Thông tư 31/2013/TT-NHNN
Phần mềm Báo cáo thống kê theo Thông tư 21/2010/TT-NHNN


Trang chủ
Ngôn ngữ:
 
Thông báo thay đổi mẫu sản phẩm thẻ tín dụng

THÔNG BÁO THAY ĐỔI MẪU SẢN PHẨM THẺ TÍN DỤNG

 Do yêu cầu quản lý về dữ liệu mới về thẻ tín dụng, từ ngày 15/01/2015, Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam thay đổi mẫu sản phẩm thẻ tín dụng (R14) - Phần lịch sử thanh toán thẻ từ 8/2013 trở về trước, cụ thể như sau:

- Thay cột “số tiền chậm thanh toán” thành “Số tiền chậm thanh toán lớn nhất”

- Thay cột “Ngày chậm thanh toán Thẻ gần nhất” thành “Ngày chậm thanh toán”

 Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam trân trọng thông báo.

Quyết định 265/QĐ-TTTD - quy định về khiếu nại

Quyết định số 265/QĐ-TTTD, Quy định về khiếu nại và giải quyết khiếu nại đối với thông tin tín dụng và sản phẩm, dịch vụ thông tin tín dụng do CIC cung cấp (Tệp đính kèm)


Thông báo về việc sử dụng hóa đơn điện tử

THÔNG BÁO 

V/v đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử (Tệp đính kèm)

 
 
Mọi thắc mắc trong quá trình hỏi tin, xin liên hệ Phòng Hỗ trợ khách hàng: 04.33119218; Phòng cấp tin thể nhân miền Bắc điện thoại: 04.33511705, 04.33824411, 04.33553915, Phòng cấp tin thể nhân miền Nam điện thoại: 04.33553995, 04.33519886; Phòng cấp tin doanh nghiệp điện thoại: 04. 33119423, 04.33119424