Credit Information Center
 
 
 
Vay trả nợ nước ngoài
Chương trình khai báo Quản lý & sử dụng CSDL Vay và trả nợ nước ngoài
Thông tư 03/2013/TT-NHNN

Trang chủ arrow Điện thoại
Ngôn ngữ:
 
1 Ban Tổng Giám Đốc
STT Họ tên ĐT Cơ quan Chức vụ
1 Nguyễn Hữu Đương (04)33824537 P.Tổng Giám đốc
2 Cao Văn Bình (04)33824696 P.Tổng Giám đốc
2 Phòng Công nghệ thông tin 33553998
33553909
33553908
kythuat@creditinfo.org.vn
STT Họ tên ĐT Cơ quan Chức vụ
1 Nguyễn Hữu Cường (04)33553998 Trưởng phòng
2 Đỗ Minh Sinh (04)33553909 P.Trưởng phòng
3 Nguyễn Hà Duy (04)33553909 P.Trưởng phòng
3 Phòng Xử lý dữ liệu (04) 33553901
33553902
33553903
(04)33825204 xltt@creditinfo.org.vn
STT Họ tên ĐT Cơ quan Chức vụ
1 Phan Huy Thắng (04)33553902 Trưởng phòng
2 Tôn Nữ Lan Phương (04)33554426 P.Trưởng phòng
3 Tạ Thu Hà (04)33553903 P.Trưởng phòng
4 Đỗ Thị Thu Lan (04)33553903 P.Trưởng phòng
4 Phòng Xếp hạng tín dụng (04) 33117063
33553905
33553906
(04)33553907 phantich@creditinfo.org.vn
STT Họ tên ĐT Cơ quan Chức vụ
1 Phạm Nguyệt Bích 33553906 Trưởng phòng
2 Nguyễn Phương Thảo (04)33553905 P.Trưởng phòng
3 Vũ Phương Thảo (04)33553908 P.Trưởng phòng
5 Văn phòng (04) 33824473
33701915
(04)33824693 ktth@creditinfo.org.vn
STT Họ tên ĐT Cơ quan Chức vụ
1 Bùi Thị Loan (04)33824473 Trưởng phòng
2 Vương Hồng Sơn (04) 33701915 P.Trưởng phòng
3 Đặng Thị Yến Lan (04) 33824473 P.Trưởng phòng
4 Thái Thành Trung (04)33824500 P.Trưởng phòng
6 Phòng Tài chính Kế toán (04)33826775 (04)33826775
STT Họ tên ĐT Cơ quan Chức vụ
1 Cao Trần Hanh 33824696 P.Trưởng phòng
2 Nguyễn Thương Huyền (04)33824696 P.Trưởng phòng
7 Phòng Thông tin quản lý (04)33553916
33119461
33117562
(04)33553995 bantin@creditinfo.org.vn
STT Họ tên ĐT Cơ quan Chức vụ
1 Nguyễn Thu Hằng (04)33553915 Trưởng phòng
2 Dương Bích Thuỷ (04)33553906 P.Trưởng phòng
8 Phòng Cấp tin miền Bắc (04)33515437
33824411
(04)33824487 ctmb@creditinfo.org.vn
STT Họ tên ĐT Cơ quan Chức vụ
1 Bùi Thị Thuý Hồng (04)33553915 P.Trưởng phòng
2 Phạm Hoàng Long (04)33553995 P.Trưởng phòng
9 Phòng Cấp tin Doanh nghiệp (04)33553910
33553911
33119424
(04)33553996 cicservice@creditinfo.org.vn
dichvu@creditinfo.org.vn
STT Họ tên ĐT Cơ quan Chức vụ
1 Nguyễn Thu Hiền (04)33553910 Trưởng phòng
2 Ban Linh Hường (04) 33553904 P.Trưởng phòng
3 Lê Thị Thu Nga (04)33553903 P.Trưởng phòng
10 Phòng NCPT & Marketing (04)33824769
33824473
(04)33824693
STT Họ tên ĐT Cơ quan Chức vụ
1 Lê Anh Tuấn (04)33824769 Trưởng phòng
11 Chi nhánh tại TP.HCM (08)39153680/39153681/39153682 (08)39153680 cichcm@creditinfo.org.vn
STT Họ tên ĐT Cơ quan Chức vụ
1 Trương Thị Phượng (08)39153680/81 P.Tổng Giám đốc
2 La Kim Phụng (08)39153680/81
3 Trương Thị Cẩm Ly (08)38217821
4 Nguyễn Thị Cẩm Phú (08)39153680/81
5 Đỗ Thị Ngọc Thùy (08)39140114
6 Phạm Hồng Vy (08)39140114
7 Nguyễn Văn Thành (08)39153682
8 Hồ Quang Phước (08)39153682
12 Phòng Cấp tin miền Nam (04)33119854
33553995
ctmn@creditinfo.org.vn
STT Họ tên ĐT Cơ quan Chức vụ
1 Nguyễn T. Hương Mai (04)33553995 Trưởng phòng
2 Trương Đức Phú (04)33824769 P.Trưởng phòng
13 Phòng Hỗ trợ khách hàng (04)33525958
33119218
(04)33527801 hotrokhachhang@creditinfo.org.vn
STT Họ tên ĐT Cơ quan Chức vụ
1 Trương Hùng Lân 33119218 Trưởng phòng
2 Lê Thanh Sơn (04)33608662 P.Trưởng phòng
14 Tổ bảo vệ (04)33608619
STT Họ tên ĐT Cơ quan Chức vụ
1 Nguyễn Công Khanh (04)33824411
2 Nguyễn Thế Quỳnh (04)33824411
3 Nguyễn Hoài Nam (04)33824411
4 Nguyễn Văn Lợi (04)33824411
 
 
Mọi thắc mắc trong quá trình hỏi tin, xin liên hệ Phòng Hỗ trợ khách hàng: 04.33119218; Phòng cấp tin thể nhân miền Bắc điện thoại: 04.33511705, 04.33824411, 04.33553915, Phòng cấp tin thể nhân miền Nam điện thoại: 04.33553995, 04.33519886; Phòng cấp tin doanh nghiệp điện thoại: 04. 33119423, 04.33119424