Credit Information Center
 
 
 
Vay trả nợ nước ngoài
Chương trình khai báo Quản lý & sử dụng CSDL Vay và trả nợ nước ngoài
Thông tư 03/2013/TT-NHNN

Thông tư 31/2013/TT-NHNN

Phần mềm Báo cáo thống kê theo Thông tư 31/2013/TT-NHNN
Phần mềm Báo cáo thống kê theo Thông tư 21/2010/TT-NHNN


Trang chủ arrow Điện thoại
Ngôn ngữ:
 
1 Ban Tổng Giám Đốc
STT Họ tên ĐT Cơ quan Chức vụ
1 Nguyễn Đại Lai (04)33824150 P.Tổng Giám đốc
2 Cao Văn Bình (04)33824696 P.Tổng Giám đốc
3 Nguyễn Hữu Đương (04)33824537 P.Tổng Giám đốc
2 Phòng Công nghệ thông tin 33553998
33553909
33553908
kythuat@creditinfo.org.vn
STT Họ tên ĐT Cơ quan Chức vụ
1 Nguyễn Hữu Cường (04)33553998 Trưởng phòng
2 Đỗ Minh Sinh (04)33553909 P.Trưởng phòng
3 Nguyễn Hà Duy (04)33553909 P.Trưởng phòng
4 Phạm Thị Mai Phương (04)33553908
5 Nguyễn Xuân Hiểu (04)33553909
6 Phạm Anh Tuấn (04)33553908
3 Phòng Xử lý dữ liệu (04) 33553901
33553902
33553903
(04)33825204 xltt@creditinfo.org.vn
STT Họ tên ĐT Cơ quan Chức vụ
1 Phan Huy Thắng (04)33553902 Trưởng phòng
2 Tạ Thu Hà (04)33553903 P.Trưởng phòng
3 Đỗ Thị Thu Lan (04)33553903 P.Trưởng phòng
4 Hoàng Phương Thúy (04)33553995
5 Chu Thị Đào (04)33553905
6 Đào Tố Hoa (04)33553906
7 Đỗ Lan Anh (04)33553913
8 Trương Minh Tiến (04)33553901
9 Nguyễn Phương Thảo
10 Hà lan Phương
11 Nguyễn Nhật Tân
12 Phạm Trang Nhung
13 Lê Thu Trang
14 Nguyễn Thị Hằng
15 Lê Văn Cử
16 Nguyễn Thị Ngà
17 Phạm Phương Thảo
18 Lê Tuấn Bảo
19 Vũ Hùng Cường
20 Nguyễn Tiến Hòa (04)33553903
21 Vũ Thu Lê (04)33825204
22 Lê Thị Hồng Nhung (04)33553903
4 Phòng Xếp hạng tín dụng (04) 33117063
33553905
33553906
(04)33553907 phantich@creditinfo.org.vn
STT Họ tên ĐT Cơ quan Chức vụ
1 Trương Đức Phú (04)33824769 P.Trưởng phòng
2 Ngô Hương Thảo (04)33553904
3 Trần Thu Thủy (04)33553904
4 Đặng Thu Giang (04)33553912
5 Ban Linh Hường (04) 33553904
6 Trịnh Cường (04)33553906
7 Ngô Thị Hải Yến (04)33553906
8 Nguyễn Phương Thảo (04)33553905
9 Dương Bích Thuỷ (04)33553906
10 Nguyễn Thị Huệ (04)33824500
11 Lê anh Hào (04)33553905
12 Thái Thành Trung (04)33824500
13 Vũ Phương Thảo (04)33553908
14 Ngô Kim Thoan (04)33824500
15 Phan Ngọc Diệp (04)33608623
5 Văn phòng (04) 33824473
33701915
(04)33824693 ktth@creditinfo.org.vn
STT Họ tên ĐT Cơ quan Chức vụ
1 Nguyễn Thị Hồng (04)33701914
2 Bùi Thị Loan (04)33824473 Trưởng phòng
3 Vương Hồng Sơn (04) 33701915 P.Trưởng phòng
4 Đặng Thị Yến Lan (04) 33824473 P.Trưởng phòng
5 Nguyễn Thanh Huyền (04)22466850
6 Nguyễn Công Khanh (04)33824411
7 Nguyễn Thế Quỳnh (04)33824411
8 Nguyễn Hoài Nam (04)33824411
9 Nguyễn Văn Lợi (04)33824411
10 Nguyễn Văn Linh (04)33701915
11 Ngô Thị lệ Thuỳ (04)33608616
12 Ngô Thanh Hương (04)33701914
6 Phòng Tài chính Kế toán (04)33826775 (04)33826775
STT Họ tên ĐT Cơ quan Chức vụ
1 Nguyễn Thương Huyền (04)33824696 P.Trưởng phòng
2 Bùi Thị Thu Hải (04)33824696
3 Nguyễn Phương Lê (04)33824697
4 Nguyễn Thị Sáu (04)33824697
5 Hoàng Thị Phương (04)33826775
7 Phòng Thông tin quản lý (04)33553916
33119461
33117562
(04)33553995 bantin@creditinfo.org.vn
STT Họ tên ĐT Cơ quan Chức vụ
1 Nguyễn T. Hương Mai (04)33553995 Trưởng phòng
2 Đào Thị Thu Hà (04)33553995
3 Vũ Văn Bính (04)33553995
4 Đào Thị Thu Hà (04)33553903
5 Đỗ Ngọc Toản (04)33553995
6 Nguyễn T Thu Hường (04)33553995
7 Phạm Hoàng Long (04)33553995
8 Phòng Cấp tin miền Bắc (04)33515437
33824411
(04)33824487 ctmb@creditinfo.org.vn
STT Họ tên ĐT Cơ quan Chức vụ
1 Nguyễn Thu Hằng (04)33553915 Trưởng phòng
2 Lê Thị Thu Nga 33119461;33117562 P.Trưởng phòng
3 Bùi Thị Thuý Hồng (04)33553915 P.Trưởng phòng
4 Nguyễn Mạnh Cường (04)33119424 P.Trưởng phòng
5 Trần Thị Việt Thắm (04)33554426
6 Tôn Nữ Lan Phương (04)33554426
7 Đỗ Ngọc Hà (04)33553913
8 Lê Thị Thuý Dịu (04)33554426
9 Lê Thanh Tân
10 Bùi Tuấn Hiệp
11 Nguyễn Thùy Chăm
12 Nguyễn Thị Thùy Linh
13 Lê Thái Sơn
14 Nguyễn Thị Oanh
15 Đỗ Văn Hảo 33553914
16 Hà Minh Đăng 33553914
17 Nguyễn Lan Hương (04)33553913
18 Lê Thị Thanh Bình 33553915
19 Cao Văn Thái 33553915
20 Nguyễn Thu Hiền 33553915
21 Lê Thị Kim Hoa 33553915
22 Đoàn Xuân Thảo 33553915
23 Nguyễn Lan Hương 33553915
24 Nguyễn Thanh Huyền 33608613
25 Đinh Thị Hoài Liên 33608613
26 Lê Thị Thuý Dịu 33554426
27 Ngô Bích Ngọc 33608617
28 Trần Liên Phương 33608617
29 Nguyễn T Thu Hường 33608617
30 Đào Huyền Trang 33119461;33117562
31 Nguyễn Thuỳ Dung 33119461;33117562
32 Đào Thị Thu Hà 33119461;33117562
33 Cao Trần Hanh 33119461;33117562
9 Phòng Cấp tin Doanh nghiệp (04)33553910
33553911
33119424
(04)33553996 cicservice@creditinfo.org.vn
dichvu@creditinfo.org.vn
STT Họ tên ĐT Cơ quan Chức vụ
1 Ban Linh Hường 33553912
2 Nguyễn Thu Hiền (04)33553910 Trưởng phòng
3 Đặng Thu Giang 33553912
4 Hoàng Long 33553912
5 Nguyễn Tú Quỳnh
6 Đồng Thị Thanh Dung (04)33513035
7 Phan Ngọc Diệp 33553912
8 Trần Chi Hương (04)33513035
9 Đoàn Thị Oanh (04)33553912
10 Vũ Thị Hằng Thuỷ (04)33553911
11 Đàm Ngọc Tuấn (04)33553911
12 Nguyễn Thị Quỳnh (04)33825203
13 Hồ Mai Phương (04)33825203
10 Phòng NCPT & Marketing (04)33824769
33824473
(04)33824693
STT Họ tên ĐT Cơ quan Chức vụ
1 Lê Anh Tuấn (04)33824769 Trưởng phòng
2 Nguyễn Thu Trang (04)33824769
3 Nguyễn Thị Quỳnh Nga (04)33824769
4 Lê Thanh Sơn (04)33608662
5 Mai Hoàng Nam (04)33608616
6 Phan Thị Huyền (04)33608616
7 Nguyễn Thị Vân Anh (04)33608616
8 Nguyễn Thanh Thuỷ (04)33608616
9 Mai Thị Duyên (04)33608616
10 Nguyễn Thu Hằng (04)983498639
11 Nguyễn Thị Minh Ngọc (04)33608616
12 Lê Thị Thu Nga (04)33553903
11 Chi nhánh tại TP.HCM (08)39153680/39153681/39153682 (08)39153680 cichcm@creditinfo.org.vn
STT Họ tên ĐT Cơ quan Chức vụ
1 Trương Thị Phượng (08)39153680/81 P.Tổng Giám đốc
2 La Kim Phụng (08)39153680/81
3 Trương Thị Cẩm Ly (08)38217821
4 Nguyễn Thị Cẩm Phú (08)39153680/81
5 Đỗ Thị Ngọc Thùy (08)39140114
6 Phạm Hồng Vy (08)39140114
7 Nguyễn Văn Thành (08)39153682
8 Hồ Quang Phước (08)39153682
12 Phòng Cấp tin miền Nam (04)33119854
33553995
ctmn@creditinfo.org.vn
STT Họ tên ĐT Cơ quan Chức vụ
13 Phòng Hỗ trợ khách hàng (04)33119218 hotrokhachhang@creditinfo.org.vn
STT Họ tên ĐT Cơ quan Chức vụ
14 Tổ bảo vệ (04)33608619
STT Họ tên ĐT Cơ quan Chức vụ
 
 
Mọi thắc mắc trong quá trình hỏi tin, xin liên hệ Phòng Hỗ trợ khách hàng: 04.33119218; Phòng cấp tin thể nhân miền Bắc điện thoại: 04.33511705, 04.33824411, 04.33553915, Phòng cấp tin thể nhân miền Nam điện thoại: 04.33553995, 04.33519886; Phòng cấp tin doanh nghiệp điện thoại: 04. 33119423, 04.33119424